چاپ
بازدید: 5242

انجمن مدیران صنایع استان در راستای آشنایی با تحولات اقتصادی دنیا و بر اساس وظایف و مأموریت های خود در ارائه تحلیل از سوی صاحب نظران به اعضای گرانقدر انجمن، این بار همایشی در روز 11 خرداد ترتیب داده است تحت عنوان اقتصاد ایران در تجارت جهانی تا از زبان آقای دکتر محمد حسین ادیب چهرۀ شناخته شده دانشگاه اصفهان و اقتصاددان کشورمان، پیش بینی های سه سال آینده را بشنویم.
انتظار دارد مهندسین و سایر افراد در این همایش شرف حضور یابند.
- مکان: اتاق بازرگانی تبریز
زمان : 4/30 تا 7