توضیحات: لیپوزوم یک وزیکول‌میکروسکوپی شامل دولایه‌ی فسفولیپیدی است که یک فضای مائی را احاطه نموده است. ویژگی هایی ازقبیل سمیت ذاتی پایین،زیست تجزیه پذیری وفقدان ایمونوژنیسیته،سبب شده است که لیپوزوم هابه عنوان یک حامل بسیار مناسب درسیستم های دارو‌رسانی نوین مورد‌توجه واقع شوند. این ساختارهای ریز و کیسه مانند، شبیه بسته ها یا کپسول هایی میباشند که می توان با بدام انداختن داروها در درونشان، از آنها برای حمل دارو و سایر مواد مثل مواد به نقاط مختلف بدن استفاده کرد.