سابقه و هدف: تحقیقات موجود حاکی از رابطه اي معکوس میان مصرف اسیدهاي چرب غیراشباعی امگا 3 و خطر ناشی از بیماري قلبی عروقی و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (Eicosapentaenoic acid) EPA است و مصرف مکملهاي حاوي ایکوزاپنتاانوئیک اسید (Cardiovascular disease) در پیشگیري از این بیماري توصیه شده است. نانوحامل هاي لیپوزومی می توانند علاوه بر افزایش پایداري (Docosahexaenoic acid) DHA DHA و EPA اسیدهاي چرب غیراشباعی امگا 3 موجب زیست دسترسی بیشتر آن ها شوند. این پژوهش با هدف تهیه ي نانولیپوزومهاي حاوي به روشهاي اکستروژن و سونیکاسیون میلهاي و ارزیابی ویژگی هاي آن ها انجام شد.  به روش فیلم لایه نازك تهیه شد . پس از DPPC
مواد و روشها: ابتدا لیپوزوم خالی از فسفولیپید ديپالمیتوئیلفسفاتیدیل کولین به روشهاي اکستروژن و سونیکاسیون میلهاي، نانولیپوزومها از لحاظ اندازه ي ذره اي، توزیع اندازه ي ذره اي، DHA و EPA درون پوشانی پتانسیل زتا، شکل، درصد درون پوشانی اسیدهاي چرب و ترکیبات آلدئیدي فرّار بررسی شدند. در DHA و EPA
یافته ها: با وجود شباهت مقادیر میانگین اندازه ي ذره اي، توزیع اندازه ي ذره اي و پتانسیل زتا، کارایی درون پوشانی مطالعات میکروسکپ الکترونی .(p<0/ نانولیپوزومهاي تهیه شده به روش سونیکاسیون میلهاي افزایش معنیداري نسبت به روش اکستروژن داشت ( 01 عبوري، نانولیپوزومهاي تهیه شده به هر دو روش را کروي و هموژن نشان داد. نانولیپوزوم هاي تهیه شده به روش سونیکاسیون توزیع اندازه ي ذرهاي مناسب 56 درصد و /9 ± 5/ به ترتیب 2 DHA و EPA 43 - میلی ولت داشتند . درصد درون پوشانی /8 ± 2/ 90 نانومتر و پتانسیل زتا 4 /1 ± 2/ با میانگین 3 38/6 درصد بود. ترکیب آلدئیدي فرّار اصلی در هر دو روش پروپانال (به عنوان شاخص اکسیداسیون ثانویه ي اسیدهاي چرب امگا 3) بود. ± 1/8 در غشاي نانولیپوزومی در مقایسه با DHA و EPA
نتیجه گیري: روش سونیکاسیون میلهاي براي لیپوزومهاي از قبل تهیه شده به درون پوشانی قابل توجه در لیپوزوم علاوه بر این که به ویژگی هاي فیزیکی شیمیایی این ترکیبات بستگی دارد، بلکه DHA و EPA روش اکستروژن منجر شد. بارگذاري بهینه ي در نانولیپوزومهاي از قبل تهیه شده به روش DHA و EPA ترکیب غشاي دولایه و روش ساخت آن از عوامل مؤثر و مهم هستند. بنابراین، درون پوشانیِ توأم
سونیکاسیون میلهاي میتواند یک حامل مناسب با کارایی لازم براي بررسیهاي بیشتر و انجام مطالعات آینده براي سایر ترکیبات زیست فعال ارائه کند.
واژگان کلیدي: نانولیپوزوم، ایکوزاپنتاانوئیک اسید، دکوزاهگزاانوئیک اسید، اکستروژن، سونیکاسیون میلهاي

دریافت مقاله