پلیتترافلورواتیلن که عموما تحت نام تجاري تفلون شناخته میشود از جمله پلاستیکهاي مهندسی گرمانرم میباشد که به علت خواص خاصی همچون محدوده دماي کاري گسترده، اصطکاك بسیار کم، خاصیت خود روانکاري، مقاومت شیمیایی بسیار خوب و موارد دیگرکه در ادامه به طور مفصلتر توضیح میدهیم مورد استفاده قرار میگیرند.

خواص تفلون:
در یک جمع بندي از خواص تفلون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - پایداري حرارتی در محدوده دمایی گسترده: تفلون داراي دماي ذوب بالا (در مقایسه با دیگر پلاستیکها) در حدود 330 درجه سانتیگراد است که با توجه به خواص مرفولوژیکی تفلون، میتوان از تفلون تا دماي 260 درجه استفاده کرد. از سوي دیگر تفلون خواص خود را تا دماهاي بسیار پایین (دماهاي تبریدي) حفظ میکند و بر این اساس در بسیاري از کاربردها مانند هوافضا و یا سیستمهایی که نیاز به کار در دماي پایین دارند، مانند آببندي مخازن نگهداري نیتروژن مایع 196 - درجه سانتیگراد، هیدروژن مایع 253 - درجه سانتیگراد و غیره کاربرد دارد.
2 - اصطکاك بسیار پایین: تفلون داراي اصطکاك بسیار کمی بوده و به همین دلیل بسیار مورد توجه است.
3 - مقاومت شیمیایی بالا: تفلون به علت ساختار مولکولی خاصی که دارد در برابر بیشتر مواد شیمیایی در دما و فشارهاي بالا بسیار مقاوم میباشد و واکنش نمیدهد و تنها تعداد کمی از مواد مانند فلزات قلیایی و فلورینه- هاي قوي با آن واکنش میدهند.
4 - خاصیت نچسب بودن: تفلون به علت پایین بودن انرژي سطحی مولکولهاي تشکیل دهنده آن تقریبا به هیچ مادهاي نمیچسبد و به همین خاطر همین خاصیت در بسیار از زمینهها از جمله ساخت ظروف غذاخوري نچسب از آنها استفاده میشود. بسیار از مواد پلاستیکی با گذشت زمان و بخصوص :(UV)
5 - زمان نگهداري بالا و مقاومت به اشعه ماورا بنفش زنجیرههاي پلیمري آنها شروع به شکسته شدن میکنند و بسیاري از UV با قرار گرفتن در معرض اشعه بسیار مقاوم بوده و به مرور زمان خواص خود را UV خواص خود را از دست میدهند ولی تفلون در برابر اشعه از دست نمیدهد. و غیره به مرور زمان به ABS ،
6 - به رطوبت هوا حساس نمیباشد: بسیاري از پلیمرها مانند نایلون، پلیاستال علت نفوذ رطوبت در بین زنجیرههاي مولکولی بسیاري از خواص خود را از دست میدهند به عنوان مثال مدول کششی آنها، خواص سایشی، مقاومت به خزش و غیره کاهش مییابد در حالی که در مورد تفلون چنین مشکلی نداریم.
7 - مقاومت ديالکتریک بالا: توان ديالکتریک مقاومت ماده در برابر عبور جریان را بیان میکند. ازخاصیت برگشت یا ضربه پذیري خوبی برخوردار P.T.F.E
8 - مقاومت درمقابل ضربه: حتی دردماي بسیار پایین است.