زئولیت‌های دارای نانو حفرات بصورت گسترده در سنتزهای شیمی و پتروشیمی بکار گرفته می‌شوند چراکه مکان‌های اسیدی قوی موجود در نانوحفرات (میکروپرووس) یکپارچه آنها قابلیت کاتالیز انتخابی برحسب شکل و اندازه را برای این کریستال‌های آمینوسیلیکاتی ایجاد می‌کند. اما وجود نانوحفرات زیاد با قطرهایی در حدود یک نانومتر (یا کوچکتر از nm1) اغلب موجب ایجاد محدودیت‌های دیفوزیونی (نفوذی) می‌شود که بشدت موجب تخریب خاصیت کاتالیستی این مواد می‌شود. این مشکل بوسیله کاهش ضخامت کریستال‌های زئولیت می‌تواند حل گردد که در این حالت مسیر نفوذ کوتاه شده و در نتیجه نفوذ مولکولی بهبود می‌یابد. در این پژوهش به بررسی سنتز زئولیت‌های بسیار نازک توسط بکارگیری سورفکتانت‌های (فعال کننده‌های سطحی) و استفاده از سنتز هیدروترمال پرداخته شده است.

مجله نئچر، جلد 461، سال انتشار 2009

دریافت فایل