مواد جامد با نانوحفرات یکنواخت همچون زئولیت می‌توانند بعنوان کاتالیزورهای انتخابی عمل نمائیند که در این مکانیزم مولکول‌هایی که اندازه آنها متناسب با قطر حفرات باشد در داخل حفرات جذب شده و مولکول‌های بزرگتر از قطر حفرات پشت حفرات جا مانده و توانایی جذب و عبور نخواهند داشت. زئولیت A یک ماده نانو حفره است که حجم حفرات نانو موجود در آن بسیار زیاد است. برخلاف مصارف صنعتی بسیار زیاد این ماده، توانایی این ماده بعنوان تصفیه کننده مواد نفتی بخاطر خاصیت ضعیف کاتالیست اسیدی و پایداری هیدروترمال کم بسیار محدود است. در این مقاله به بیان روشی بمنظور اصلاح این خواص و بهبود کاربری این ماده پرداخته شده است.

مجله نئچر، جلد 431، سال انتشار 2004

دریافت فایل