"فضا- آخرین مرز" این مقدمه در برنامه‌های مختلف تلویزیونی درباره اکتشافات فضایی بسیار مطرح شده و بخوبی درک شده است اما در زمینه مواد متخلخل که در آنها هدف کنترل اندازه، شکل و یکنواختی فضای حفرات، اتم‌ها و مولکول‌ها است، نیز این مقدمه می‌تواند مطرح باشد. دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه ساخت مواد جامد متخلخل جدید با ساختار منظم بوده است. این تخلخل‌ها موجب ایجاد خواص غیرمعمول در این مواد شده و موجب گسترده‌تر شدن محدوده کاربرد این مواد علاوه بر کاربردهای متداول آنها همچون کاتالیست‌ها و جاذب‌ها شده است. در واقع مواد متخلخل اکنون در بازه وسیعی از کاربردها از میکروالکترونیک گرفته تا تشخیص‌های پزشکی وارد شده‌اند.

مجله نئچر، جلد 417، سال انتشار 2002

دریافت فایل