ارگان‌های دستگاه لنفاوی که در آنها سلول‌های آنتی‌ژن (پادگن) (APCs) در مجاورت سلول‌های T قرار دارند، ایده‌آل‌ترین محیط برای اثرگذاری و تقویت پاسخ سلول‌های T هستند. به هرحال رسانش نظام‌مند آنتی‌ژن واکسن‌ها به داخل سلول‌های دندریتیک (DCs) به دلیل مشکلات تکنولوژیکی مختلف، مختل گردیده است. در این پژوهش نشان داده می‌شود که سلول‌های درندریتیک می‌توانند بصورت دقیق و موثری در محیط درون‌تن با استفاده از RNAهای لیپوزوم‌دار هدف‌گیری شده و درمان شوند.

مجله نئچر، سال انتشار 2004

دریافت فایل