در طی پاسخ سیستم ایمنی بدن، آنتی‌بادی‌ها نسبت به توانایی آنها در اتصال به آنتی‌ژن‌های خارجی با مجاورت زیاد انتخاب می‌شوند. بعبارت دیگر انتخاب آنتی‌بادی‌ها با توجه به توانایی ایجاد اتصال دوگانه هم‌نوع انجام می‌گیرد. به هرحال این نوع اتصال همیشه امکان‌پذیر نیست. در این پژوهش نشان داده شده است چگونه پاسخ آنتی‌بادی‌های انسان به HIV می‌تواند بهبود داده شود.

مجله نئچر، جلد 467، سال انتشار 2010

دریافت فایل