به آگاهی یاوران ارجمند و مدیران گرانقدر عضو انجمن میرساند شرکت کارگزاری آگاه با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز روز سه شنبه چهارم خرداد ماه از ساعت 51 تا 53 همایشی تحت عنوان تحلیل اقتصادی ایران و معرفی ابزارهای نوین مالی برگزار می کند.

استحضار دارند که هر اندازه در شرایط کنونی شناخت ما از مسائل اقتصادی بیشتر باشد و آگاهی از روش های بهره گیری از ابزارهای نوین مالی افزون تر، به همان اندازه ضریب  اطمینان به ثبات وضعیت و نیز حرکت بسوی موفقیت بیشتر خواهد بود.

لذا جا دارد خود و همکاران ذیربط در این همایش که در اتاق بازرگانی تبریز ترتیب می یابد شرکت فرمایند