اولین همایش ملی تجربه

بزرگترین رویدادکارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با حضورکارآفرینان برترملی
توسط دفتر "فَکت"
(فناوری،کارآفرینی وتحقیقات دانشجویی)
و با همکاری تبریزهاب
ظرفیت محدود
به سوی دانشگاه نسل 3
رونمایی از وبسایت ظهر 11 آذر1395