اولین جشنواره فناوری،کارآفرینی وتحقیقات دانشجویی

دفتر "فَکت" (فناوری،کارآفرینی وتحقیقات دانشجویی) دانشگاه علوم پزشکی تبریز
(کمیته تحقیقات دانشجویی سابق) برای اولین باربه دانشجویان فناور،کارآفرین،مدیر و...ارج خواهدنهاد.
به سوی دانشگاه نسل سوم
رونمایی از وبسایت ظهر 11 آذر1395